Backing

REDONDO 6

Suporte redondo Ø6 mm.

REDONDO 9

Suporte redondo Ø9 mm.

REDONDO 12

Suporte redondo Ø12 mm.

REDONDO 15

Suporte redondo Ø15 mm.

MEDIA CAÑA 9

Suporte semi-redondo 9 mm.

MEDIA CAÑA 13

Suporte semi-redondo 13 mm.

MEDIA CAÑA 18

Suporte semi-redondo 18 mm.

PLANO 9

Base de apoio plana 9 mm.

PLANO 13

Base de apoio plana 13 mm.

CIRCULAR – RADIO 150

Base de apoio circular 150º de raio